കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു സഹകരണ കൈതാങ്

കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയവർക്കും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് ബാങ്ക് സൗജന്യ വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *