മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് സൗകര്യം ആരംഭിച്ചു!!

ചെക്യാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് സൗകര്യം ആരംഭിച്ചു. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാനായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽനിന്നും ചെക്കിയാട് ബാങ്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *